we Włocławku


KLUB WOLONTARIATU


POMOC ŻYWNOŚCIOWA
    Witamy na naszej stronie
Procedura 'Niebieskiej Karty'


Wszczęcie procedury

Procedurę wszczyna się poprzez wypełnienie formularza „Niebieska Karta – A” przez przedstawiciela jednego z podmiotów wymienionych w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, Policji, oświaty i ochrony zdrowia), który w toku prowadzonych czynności służbowych lub zawodowych, powziął informację o podejrzeniu stosowania przemocy w rodzinie albo w wyniku zgłoszenia dokonanego przez członka rodziny lub przez osobę będącą świadkiem przemocy w rodzinie.

Wypełnienie formularza powinno nastąpić:

a) w obecności osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie,

b) w przypadku braku takiej możliwości (z uwagi na nieobecność tej osoby, stan jej zdrowia lub ze względu na zagrożenie jej życia lub zdrowia), wypełnienie formularza następuje niezwłocznie po nawiązaniu bezpośredniego kontaktu z tą osobą lub po ustaniu przyczyny uniemożliwiającej jego wypełnienie,

c) w przypadku, gdy nawiązanie kontaktu z tą osobą jest niewykonalne, wówczas wypełnienie przedmiotowego formularza następuje bez udziału tej osoby.

Formularz ten jest sporządzany  przez  przedstawiciela podmiotu, który jako pierwszy powziął informację o sytuacji przemocy w rodzinie.

Kolejny krok to przekazanie formularza „Niebieska Karta -B”, zawierającego  pouczenie dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie. Czynność ta powinna być połączona z rozmową instruktażową na temat treści i możliwości wykorzystania porad zawartych w formularzu. Istotne znaczenie ma tabela, w której winny być wskazane lokalne placówki udzielające pomocy ofiarom przemocy w rodzinie.

Formularza „Niebieska Karta – B” nie przekazuje się:

Osobie, wobec której istnieje podejrzenie, że stosuje przemoc w rodzinie, dziecku, natomiast ważne jest przeprowadzenie z dzieckiem rozmowy o dalszych czynnościach w jego sprawie.

Oryginał wypełnionego formularza „Niebieskiej Karty A” należy w ciągu 7 dni dostarczyć do Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Kopia formularza „Niebieska Karta – A” pozostaje u wszczynającego procedurę. Należy więc przyjąć, iż w ciągu 7 dni od wszczęcia procedury przewodniczący zespołu interdyscyplinarnego powinien mieć możliwość zapoznania się z treścią formularza, a nie, że w siódmym dniu po wszczęciu procedury nastąpi wysłanie formularza pocztą.

Miejscem wyznaczonym do złożenia dokumentu we Włocławku jest siedziba Sekcji Interwencji Kryzysowej i Wspierania Rodziny ul. Żytnia 58 p. 38.

Przewodniczący zespołu powołuje grupę roboczą w skład której wchodzi dzielnicowy, pracownik socjalny oraz wyznacza koordynatora grupy.

Czynności wykonywane przez grupę roboczą w ramach procedury „Niebieskie Karty”

1.      Grupa robocza dokonuje diagnozy, opracowuje indywidualny plan pomocy rodzinie zawierający podział zadań pomiędzy zaangażowanych w prace grupy partnerów.

2.   Plan pomocy rodzinie ustala się wspólnie z osobą co do której istnieje podejrzenie, że doświadcza przemocy w rodzinie na kolejnym posiedzeniu grupy. Niestawiennictwo osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie, nie wstrzymuje prac grupy roboczej. Należy podkreślić, iż nie dotyczy to dzieci.

3.   Członkowie grupy roboczej, w obecności osoby, wobec której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie, dokonują pogłębionej analizy sytuacji rodziny, ustalają indywidualny plan pomocy dla osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta  przemocą w rodzinie w zakresie działania wszystkich podmiotów, realizujących procedurę „Niebieskie Karty” i wypełniają formularz „Niebieska Karta – C”, który stanowi załącznik nr 3 do rozporządzenia,

4.  Przewodniczący zespołu interdyscyplinarnego wzywa osobę, wobec której istnieje podejrzenie, że stosuje przemoc w rodzinie, na spotkanie grupy roboczej. Grupa podejmuje również działania wobec osoby, co do której istnieje podejrzenie, że stosuje przemoc w rodzinie. Działania te mają na celu uświadomienie sprawcy przemocy konsekwencji stosowanych czynów, w tym dotyczących popełnienia przestępstwa. Celem jest też zmotywowanie sprawcy do pracy nad sobą i do podjęcia działań powstrzymujących stosowanie przemocy w rodzinie.

5.      Członkowie zespołu interdyscyplinarnego lub grupy roboczej w obecności osoby, wobec której istnieje podejrzenie, że stosuje przemoc w rodzinie, wypełniają formularz „Niebieska Karta – D”, który stanowi załącznik nr 4 do rozporządzenia,

6.  Formularze „Niebieska Karta – C” i „Niebieska Karta – D” podpisuje przewodniczący zespołu interdyscyplinarnego,

7.  Wszystkie działania, podejmowane w związku z realizacją procedury „Niebieskie Karty” są dokumentowane. W przypadku podejrzenia popełnienia przestępstwa dokumenty są przekazywane organom właściwym do prowadzenia postępowania przygotowawczego.

 

W toku kolejnych posiedzeń grupa robocza monitoruje sytuację rodziny i podejmuje decyzje o dalszych działaniach mających na celu przeciwdziałanie przemocy w konkretnej rodzinie.Dziecko w procedurze „Niebieskie Karty”

1.      W przypadku podejrzenia stosowania przemocy w rodzinie wobec dziecka, czynności podejmowane i realizowane w ramach procedury, zwane dalej „działaniami” przeprowadza się w obecności rodzica, opiekuna prawnego lub faktycznego, a formularz „Niebieska Karta –B” przekazuje się rodzicowi, opiekunowi prawnemu lub faktycznemu albo osobie, która zgłosiła podejrzenie stosowania przemocy w rodzinie, z zastrzeżeniem, że nie może nią być osoba, wobec której istnieje podejrzenie, że stosuje przemoc w rodzinie.

2.  Jeżeli osobami, wobec których istnieje podejrzenie, że stosują przemoc w rodzinie wobec dziecka, są rodzice, opiekunowie prawni lub faktyczni, działania z udziałem dziecka przeprowadza się w obecności pełnoletniej osoby najbliższej w rozumieniu art. 115 § 11 k.k. (w stosunku do dzieci dotyczy to drugiego rodzica, dziadków i pełnoletniego rodzeństwa).

3.    Działania z udziałem dziecka, powinny być prowadzone w miarę możliwości w obecności psychologa,

4.      Dziecka nie zaprasza się na posiedzenie zespołu interdyscyplinarnego lub grupy roboczej.

Zakończenie procedury

O zakończeniu pracy w grupie roboczej decydują członkowie grupy. Sporządzają Informację o zakończeniu działań grupy roboczej, którą przedkładają do akceptacji i podpisu Przewodniczącemu zespołu interdyscyplinarnego. Przypadki wątpliwe, co do zasadności zakończenia procedury mogą być analizowane na posiedzeniu Zespołu Interdyscyplinarnego Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

Zakończenie procedury następuje z powodu:

1.     Ustania przemocy w rodzinie i uzasadnionego przypuszczenia o zaprzestaniu dalszego stosowania przemocy w rodzinie oraz po zrealizowaniu indywidualnego planu pomocy albo

2.     Rozstrzygnięcia o braku zasadności podejmowania działań,

O Zakończeniu procedury powiadamia się podmioty uczestniczące w procedurze po jej zakończeniu, jak również osobę, wobec której istniało podejrzenie, że doznawała przemocy w rodzinie.


Zakończenie procedury może nastąpić w sytuacjach zgodnego oświadczenia wszystkich podmiotów uczestniczących w procedurze o zaistnieniu okoliczności uzasadniających jej zakończenie.

 

 

poleć artykuł wersja do druku

Galeria
Nasze oddziały
Kontakt

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY
RODZINIE WE WŁOCŁAWKU

ul. Ogniowa 8/10
87-800 Włocławek
tel. (centrala): 054 423-23-00
tel./fax: 054 423-23-19


Przydatne linki
Nasi przyjaciele

Copyright C 2008 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie