we WłocławkuKLUB WOLONTARIATU
    Witamy na naszej stronie
Zespół Interdyscyplinarny Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie


Zespół Interdyscyplinarny Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie we Włocławku

Zarządzeniem Nr 43/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 18 lutego 2016 r.. został zmieniony skład osobowy Zespołu Interdyscyplinarnego Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie we Włocławku. Jego członkowie są przedstawicielami następujących instytucji: 
·       Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie we Włocławku
·       Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych we Włocławku
·       Komendy Miejskiej Policji we Włocławku
·       Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Włocławek
·       Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej we Włocławku
·       Miejskiego Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włocławku
·       Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej Sądu Rejonowego we Włocławku
·       Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy we Włocławku
·       Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej we Włocławku
·       CARITAS Diecezji Włocławskiej 

Przewodniczącym Zespołu Interdyscyplinarnego Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie jest Pani Elżbieta Wieczorekprzedstawiciel Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie
 
Zastępcami Przewodniczącego są:
 
Pani Edyta Olszewska – przedstawiciel  Komendy Miejskiej Policji we Włocławku  oraz
 Pani Magdalena Pułanecka – przedstawiciel Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie we Włocławku
Siedziba Zespołu mieści się przy Sekcji Interwencji Kryzysowej i Wspierania Rodziny MOPR ul. Żytnia 58 we Włocławku.
 
Obsługę organizacyjno – techniczną zapewniają pracownicy Sekcji Interwencji Kryzysowej i Wspierania Rodziny.
 
 
Telefon: 54 / 413 - 50 - 96 w.52

Głównym zadaniem Zespołu zgodnie z ustawą z dnia 10 czerwca 2010 r o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2010 r. Nr 125, poz. 842) jest integrowanie i koordynowanie działań różnych podmiotów uprawnionych do interwencji i pomocy w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz specjalistów działających w tej dziedzinie.

Zadanie to realizowane jest m.in. w ramach procedury „Niebieskie Karty”.

Procedura obejmuje ogół czynności podejmowanych i realizowanych przez przedstawicieli jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, Policji, oświaty i ochrony zdrowia, w związku z uzasadnionym podejrzeniem zaistnienia przemocy w rodzinie. Interdyscyplinarne podejście do realizacji procedury „Niebieskie Karty” ma na celu zintensyfikowanie działań wszystkich służb na rzecz poprawy sytuacji osoby dotkniętej przemocą w rodzinie.

Podstawa prawna:

art.9d ust. 1-3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie

Wypełnienie „Niebieskiej Karty" nie jest jednak równoznaczne ze złożeniem zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa, nie stanowi podstawy do wszczęcia postępowania karnego. W przypadku jednak złożenia zawiadomienia i wszczęcia postępowania może ona zostać wykorzystana jako dowód procesowy.

Zgodnie z  rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 13 września 2011r. w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta” wszczęcie procedury następuje na skutek stwierdzenia podejrzenia, że osoba została dotknięta przemocą w rodzinie oraz wypełnienia formularza „Niebieskiej Karty - A”.

Procedura „Niebieskiej Karty” może być wszczęta bez zgody osoby pokrzywdzonej.

Miejscem wyznaczonym do złożenia dokumentu we Włocławku jest siedziba Sekcji Interwencji Kryzysowej i Wspierania Rodziny ul. Żytnia 58 p. 38.

Przewodniczący zespołu powołuje grupę roboczą w skład której wchodzi dzielnicowy, pracownik socjalny oraz wyznacza koordynatora grupy.

Koordynator grupy roboczej inicjuje posiedzenie grupy w konkretnej sprawie osoby doświadczającej przemocy poprzez określenie dodatkowego składu grupy i nawiązanie kontaktu z przedstawicielami instytucji działających na rzecz konkretnej rodziny.

O zakończeniu pracy w grupie roboczej decydują członkowie grupy. Sporządzają Informację o zakończeniu działań grupy roboczej, którą przedkładają do akceptacji i podpisu Przewodniczącemu zespołu interdyscyplinarnego. Przypadki wątpliwe, co do zasadności zakończenia procedury mogą być analizowane na posiedzeniu Zespołu Interdyscyplinarnego Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

Zakończenie procedury następuje z powodu:

1.    Ustania przemocy w rodzinie i uzasadnionego przypuszczenia o zaprzestaniu dalszego stosowania przemocy w rodzinie oraz po zrealizowaniu indywidualnego planu pomocy albo

2.     Rozstrzygnięcia o braku zasadności podejmowania działań,

O Zakończeniu procedury powiadamia się podmioty uczestniczące w procedurze jak również osobę, wobec której istniało podejrzenie, że doznawała przemocy w rodzinie.

Zakończenie procedury może nastąpić w sytuacjach zgodnego oświadczenia wszystkich podmiotów uczestniczących w procedurze o zaistnieniu okoliczności uzasadniających jej zakończenie.

 

Zadania służb uprawnionych do wszczęcia procedury „Niebieskie Karty”

Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie procedury „Niebieskie Karty” i wzorów formularzy „Niebieska Karta” w § 11 – 15 wymienia zadania poszczególnych służb.

Pomoc społeczna

1.  Diagnozuje sytuację i potrzeby osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie;

2.     Udziela kompleksowych informacji o:

a)możliwościach uzyskania pomocy, w szczególności psychologicznej, prawnej, socjalnej i pedagogicznej, oraz wsparcia, w tym o instytucjach i podmiotach świadczących specjalistyczną pomoc na rzecz osób dotkniętych przemocą w rodzinie,

b)formach pomocy dzieciom doznającym przemocy w rodzinie oraz o instytucjach i podmiotach świadczących tę pomoc,

c)możliwościach podjęcia dalszych działań mających na celu poprawę sytuacji osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie;

d)organizuje niezwłocznie dostęp do pomocy medycznej, jeżeli wymaga tego stan zdrowia osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie;

e)zapewnia osobie, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie, w zależności od potrzeb, schronienie w całodobowej placówce świadczącej pomoc, w tym w szczególności w specjalistycznym ośrodku wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie;

f)może prowadzić rozmowy z osobami, wobec których istnieje podejrzenie, że stosują przemoc w rodzinie, na temat konsekwencji stosowania przemocy w rodzinie oraz informuje te osoby o możliwościach podjęcia leczenia lub terapii i udziale w programach oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

Policja

1.     Udziela osobie, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie, niezbędnej pomocy;

2.      Organizuje niezwłocznie dostęp do pomocy medycznej, jeżeli wymaga tego stan zdrowia osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie;

3.     Podejmuje, w razie potrzeby, inne niezbędne czynności zapewniające ochronę życia, zdrowia i mienia osób, co do których istnieje podejrzenie, że są dotknięte przemocą w rodzinie, włącznie z zastosowaniem na podstawie odrębnych przepisów w stosunku do osoby, wobec której istnieje podejrzenie, że stosuje przemoc w rodzinie, środków przymusu bezpośredniego i zatrzymania;

4.     Przeprowadza, o ile jest to możliwe, z osobą, wobec której istnieje podejrzenie,  że stosuje przemoc w rodzinie, rozmowę, w szczególności o odpowiedzialności karnej za znęcanie się fizyczne lub psychiczne nad osobą najbliższą lub inną osobą pozostającą w stałym lub przemijającym stosunku zależności od osoby, wobec której istnieje podejrzenie, że stosuje przemoc w rodzinie, albo nad małoletnim lub osobą nieporadną ze względu na jej stan psychiczny lub fizyczny, oraz wzywa osobę, wobec której istnieje podejrzenie, że stosuje przemoc w rodzinie, do zachowania zgodnego z prawem i zasadami współżycia społecznego;

5.     Przeprowadza na miejscu zdarzenia, w przypadkach niecierpiących zwłoki, czynności procesowe w niezbędnym zakresie, w granicach koniecznych do zabezpieczenia śladów i dowodów przestępstwa;

6.     Podejmuje działania mające na celu zapobieganie zagrożeniom mogącym występować w rodzinie, w szczególności składa systematyczne wizyty sprawdzające stan bezpieczeństwa osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą  w rodzinie, w zależności od potrzeb określonych przez zespół interdyscyplinarny lub grupę roboczą.

 

Oświata

Oświata obejmuje ogół instytucji (szkoły, przedszkola, świetlice, placówki opiekuńcze, poradnie psychologiczno-pedagogiczne), których celem jest upowszechnienie wykształcenia oraz realizowanie określonych celów wychowawczych. Instytucje te poza podstawowym zadaniem kształcenia dzieci i młodzieży m.in. zapewniają im opiekę poza rodziną oraz mając możliwości oddziaływania na rodziców wspierają prowadzone przez nich działania wychowawcze.

W ramach procedury przedstawiciel  oświaty:

1.     Udziela kompleksowych informacji o:

a)   możliwościach uzyskania pomocy, w szczególności psychologicznej, prawnej, socjalnej i pedagogicznej, oraz wsparcia, w tym o instytucjach i podmiotach świadczących specjalistyczną pomoc na rzecz osób dotkniętych przemocą w rodzinie,

b)   możliwościach podjęcia dalszych działań mających na celu poprawę sytuacji osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie;

2.     Organizuje niezwłocznie dostęp do pomocy medycznej, jeżeli wymaga tego stan zdrowia osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie;

3.     Może prowadzić rozmowy z osobami, wobec których istnieje podejrzenie, że stosują przemoc w rodzinie, na temat konsekwencji stosowania przemocy w rodzinie oraz informuje te osoby o możliwościach podjęcia leczenia lub terapii i udziale w programach oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie;

4.     Diagnozuje sytuację i potrzeby osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie, w tym w szczególności wobec dzieci;

5.     Udziela kompleksowych informacji rodzicowi, opiekunowi prawnemu, faktycznemu lub osobie najbliższej o możliwościach pomocy psychologicznej, prawnej, socjalnej  pedagogicznej oraz wsparcia rodzinie, w tym o formach pomocy dzieciom świadczonych przez instytucje i podmioty w zakresie specjalistycznej pomocy na rzecz osób dotkniętych przemocą w rodzinie.

 

Służba Zdrowia

Głównym zadaniem jest ochrona zdrowia pacjenta.

W dziedzinie pomocy osobom doświadczającym przemocy w rodzinie, oprócz zadań podstawowych, takich jak np. udzielenie pomocy medycznej, istotne jest:

  1. Rozpoznanie sygnałów świadczących o występowaniu przemocy, szczególnie gdy ofiary bądź świadkowie próbują to ukryć,
  2. Umiejętność przeprowadzenia rozmowy umożliwiającej rozpoznanie form przemocy i częstotliwości jej występowania,
  3. Wystawienie na prośbę poszkodowanych zaświadczenia lekarskiego o stwierdzonych obrażeniach,
  4. Poinformowanie osób doznających przemocy w rodzinie o miejscach i warunkach wystawienia obdukcji,
  5. W przypadku stwierdzenia lub podejrzenia podczas badania popełnienia przestępstwa, np. ślady ciężkiego uszkodzenia ciała, ślady podejrzanych oparzeń, wykorzystania seksualnego – powiadomienie organów ścigania.
  6. Udział w procedurze odebrania dziecka przez pracownika socjalnego w przypadku bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia dziecka w związku z przemocą w rodzinie (lekarz, ratownik medyczny, pielęgniarka),
  7. Udział w zespołach interdyscyplinarnych  i grupach roboczych,
  8. Realizacja procedury „Niebieskie Karty”. Pracownikiem ochrony zdrowia uprawnionym do realizacji procedury jest osoba, wykonująca zawód medyczny, w tym lekarz, pielęgniarka, położna i ratownik medyczny.
  9. Działania pracownika ochrony zdrowia w ramach procedury uzależnione są od rodzaju diagnostyki oraz konieczności terapii pacjenta.

W ramach procedury przedstawiciel  ochrony zdrowia każdorazowo udziela pacjentowi, co do którego istnieje podejrzenie, że jest dotknięty przemocą w rodzinie, informacji o możliwościach uzyskania pomocy i wsparcia oraz o uprawnieniu do uzyskania bezpłatnego zaświadczenia o ustaleniu przyczyn i rodzaju uszkodzeń ciała związanych z użyciem przemocy w rodzinie.

 

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

1.     Diagnozuje sytuację i potrzeby osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie;

2.     Udziela kompleksowych informacji o:

a)możliwościach uzyskania pomocy, w szczególności psychologicznej, prawnej, socjalnej i pedagogicznej, oraz wsparcia, w tym o instytucjach i podmiotach świadczących specjalistyczną pomoc na rzecz osób dotkniętych przemocą w rodzinie,

b)formach pomocy dzieciom doznającym przemocy w rodzinie oraz o instytucjach i podmiotach świadczących tę pomoc, możliwościach podjęcia dalszych działań mających na celu poprawę sytuacji osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie;

3.     Organizuje niezwłocznie dostęp do pomocy medycznej, jeżeli wymaga tego stan zdrowia osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie;

4.     Może prowadzić rozmowy z osobami, wobec których istnieje podejrzenie, że stosują przemoc w rodzinie, na temat konsekwencji stosowania przemocy w rodzinie oraz informuje te osoby o możliwościach podjęcia leczenia lub terapii i udziale w programach oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

.           

poleć artykuł wersja do druku

Galeria
Nasze oddziały
Kontakt

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY
RODZINIE WE WŁOCŁAWKU

ul. Ogniowa 8/10
87-800 Włocławek
tel. (centrala): 054 423-23-00
tel./fax: 054 423-23-19


Przydatne linki
Nasi przyjaciele

Copyright C 2008 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie