we WłocławkuKLUB WOLONTARIATU

    Witamy na naszej stronie
DZIAŁ REHABILITACJI ZAWODOWEJ I SPOŁECZNEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCHDZIAŁ REHABILITACJI ZAWODOWEJ I SPOŁECZNEJ
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
ul. Ogniowa 8/10

Dane teleadresowe

Kierownik: Dorota CzmaraDział Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych jest realizatorem zadań Gminy Miasta Włocławek na rzecz osób niepełnosprawnych, określonych  w ustawie   o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
Zgodnie z tą ustawą pomoc osobom niepełnosprawnym  realizowana jest w następującym  zakresie:
- rehabilitacja zawodowa
- rehabilitacja społeczna,
- działania na rzecz przestrzegania praw osób niepełnosprawnych.

Kierunki i zakres realizacji poszczególnych zadań określa Miejski Program Działań Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych.

Do podstawowych zadań realizowanych przez Dział Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych na rzecz osób niepełnosprawnych w ramach rehabilitacji zawodowej i społecznej należą:

 1. przyznawanie osobom niepełnosprawnym środków na podjecie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej,
 2. udzielanie osobom niepełnosprawnym dofinansowania do wysokości do 50% oprocentowania kredytu bankowego zaciągniętego na kontynuowanie działalności gospodarczej albo rolniczej,
 3. wspieranie pracodawców w zakresie zatrudniania osób niepełnosprawnych (zwrot kosztów wyposażenia nowych stanowisk pracy, przystosowania tworzonych lub istniejących stanowisk pracy),
 4. dofinansowanie kosztów szkoleń i przekwalifikowań osób niepełnosprawnych organizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy i Pracodawców,
 5. dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych,
 6. dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych,
 7. dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów,
 8. dofinansowanie jednostkom organizacyjnym do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego,
 9. dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych,
 10. dofinansowanie kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej,
 11. opracowywanie i realizacja - w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej -  powiatowych programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych,
 12. wydawanie kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych i placówek zajmujących się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych,
 13. pozyskiwanie środków pozabudżetowych, w tym z UE na realizację programów na rzecz osób niepełnosprawnych na przykład:
  - programu „Wyrównywanie różnic między regionami”
  - projektu systemowego „Aktywna Integracja” - w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
 14. współpraca z organizacjami pozarządowymi i fundacjami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych.

Źródłami finansowania wymienionych zadań są głównie środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, a także środki własne miasta, środki Funduszu Pracy, środki własne organizacji pozarządowych oraz inne środki zewnętrzne w tym z funduszy europejskich.

 

poleć artykuł wersja do druku

Galeria
Nasze oddziały
Kontakt

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY
RODZINIE WE WŁOCŁAWKU

ul. Ogniowa 8/10
87-800 Włocławek
tel. (centrala): 054 423-23-00
tel./fax: 054 423-23-19


Przydatne linki
Nasi przyjaciele

Copyright C 2008 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie