we WłocławkuKLUB WOLONTARIATU

    Witamy na naszej stronie
Sekcja Specjalistycznej Pomocy Rodzinie i Interwencji Kryzysowej


Sekcja Specjalistycznej Pomocy Rodzinie i  Interwencji Kryzysowej
ul. Żytnia 58
ul. Ogniowa 8/10

Kierownik - Zbigniew Piechocki


Do zadań Sekcji należy:
 1. opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną,
 2. bezpośrednia praca w środowisku rodzinnym,
 3. wspieranie rodziny w rozwiązywaniu różnorodnych problemów,
 4. współpraca z instytucjami oraz innymi podmiotami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny,
 5. udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej,
 6. udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych, psychologicznych, wychowawczych z dziećmi itp.,
 7. wspieranie aktywności społecznej rodzin i propagowanie pozytywnych wzorców funkcjonowania społecznego,
 8. współpraca z zespołem interdyscyplinarnym i grupą roboczą,
 9. prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną,
 10. sporządzanie na wniosek sądu opinii o rodzinach,
 11. monitorowanie i wspieranie procesu zmian, wzmacnianie i pokazywanie rezultatów własnych osiągnięć, dalsze budowanie postawy aktywnej klienta.
 12. prowadzenie sprawozdawczości, dokonywanie analiz i przygotowywanie informacji z zakresu realizowanych zadań.

Podstawowa działalność Sekcji opiera się na realizacji zadań Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Praw Ofiar na lata 2016 – 2020.

Głównym celem programu jest: „Zapobieganie i ochrona przed przemocą w rodzinie oraz zwiększenie dostępności i skuteczności pomocy dla rodzin doznających przemocy.”

Działalność Sekcji przy ul. Żytniej 58 jest jednym z elementów działań prowadzonych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie we Włocławku na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Głównym celem oddziaływań kadry specjalistycznej sekcji jest przywrócenie i uruchomienie w osobie jej własnych zasobów i możliwości zaradczych.

Sekcja udziela wieloaspektowej pomocy osobom i rodzinom doznającym przemocy w rodzinie bądź znajdującym się w innej sytuacji kryzysowej oraz rodzinom wychowującym małoletnie dzieci i jednocześnie niewydolnym wychowawczo, ubogim oraz zagrożonym ubóstwem, przeżywającym trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych poprzez świadczenie poradnictwa specjalistycznego i zapewnienie schronienia.

Sekcja pełni funkcje dwojakiego rodzaju:

1.   diagnostyczno – konsultacyjną, tj. rozeznanie sytuacji kryzysowej i jej charakteru, specyfiki oraz związanych z tym ewentualnych zagrożeń. Funkcja ta realizowana jest przede wszystkim poprzez pracę pracowników socjalnych, prawnika oraz pedagoga zatrudnionych w naszej sekcji.

2.   terapeutyczną, tj. krótkotrwałe oddziaływania ukierunkowane na poprawę funkcjonowania klienta. Funkcję terapeutyczną realizuje się przede wszystkim poprzez pracę psychologa, pracowników socjalnych.

Zgodnie z art. 47.1. Ustawy o pomocy społecznej „Interwencja kryzysowa stanowi zespół interdyscyplinarnych działań podejmowanych na rzecz osób i rodzin będących w stanie kryzysu. Celem interwencji kryzysowej jest przywrócenie równowagi psychicznej i umiejętności samodzielnego radzenia sobie, a dzięki temu zapobieganie przejściu reakcji kryzysowej w stan chronicznej niewydolności psychospołecznej.” W ramach interwencji kryzysowej udziela się specjalistycznej pomocy psychologicznej i w zależności od potrzeb poradnictwa socjalnego lub prawnego, a w sytuacjach uzasadnionych schronienia.

W realizacji zadań Sekcja współpracuje przede wszystkim z pracownikami socjalnymi Osiedlowych Sekcji Pomocy Społecznej MOPR, Policją, Sądem, z organizacjami, stowarzyszeniami, instytucjami oraz osobami fizycznymi działającymi na rzecz osób i rodzin doznających przemocy bądź znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.

Pracownik Sekcji zapewnia również obsługę organizacyjno – techniczną Zespołu Interdyscyplinarnego Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.  

 

Udzielanie wsparcia rodzinie

 Miejsce zgłoszenia:  

Sekcja Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa Specjalistycznego we Włocławku ul. Żytnia 58 pokój 32.

Poniedziałek – piątek od godziny 7.00 do godziny 18.00

- informacje telefoniczne    054 413 50 96 w. 52,

 Świadczone usługi dla osób dotkniętych zjawiskiem przemocy domowej bądź znajdujących się  w innych sytuacjach kryzysowych obejmują:

Poradnictwo prawne (w zakresie prawa rodzinnego, zabezpieczenia społecznego, ochrony praw lokatorów) realizowane jest poprzez udzielanie informacji o obowiązujących przepisach prawa oraz możliwościach prawnego rozwiązania problemu.
Poradnictwo psychologiczne -  realizowane jest poprzez procesy diagnozowania, profilaktyki i ambulatoryjnej terapii indywidualnej. Indywidualny kontakt z psychologiem ma na celu wspieranie emocjonalne w procesie rozwiązywania sytuacji problemowych
i kryzysu oraz przemocy w rodzinie.
Poradnictwo pedagogiczne – realizowane jest poprzez pracę pedagoga. Poradnictwo pedagogiczne obejmuje szeroko rozumiane problemy funkcjonowania rodziny, w tym problemy wychowawcze w rodzinach naturalnych  i zastępczych.
Spotkania grupy wsparcia dla osób doznających przemocy domowej, które są uzupełnieniem terapii indywidualnej. Głównym celem prowadzenia grupy jest zwiększenie świadomości i poczucia własnej wartości, rozwijanie umiejętności życiowych zwiększających niezależność oraz nabywanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych.
Zajęcia grupowe odbywają się raz w tygodniu w każdy piątek w godzinach od 16.00 do 18.00. Osoby uczestniczące w spotkaniach wymieniają się swoimi doświadczeniami, wspierają, uczą się jak żyć ze sprawcą, jak zmienić swoje zachowania, by doprowadzić do zmiany postawy przez sprawcę.
Pracę socjalną - polegająca na pomocy w osobistym i społecznym usamodzielnianiu się.
Praca socjalna realizowana jest w ramach kontaktów interpersonalnych między pracownikami socjalnymi, a osobami wspomaganymi i obejmuje między innymi udzielanie wsparcia, informacji ustalenie planu działania i pomocy. 

Zapewnienie schronienia osobom doznającym przemocy domowej bądź znajdującym się w innej sytuacji kryzysowej

W ramach działalności sekcji funkcjonuje Hostel, w którym osoby doznające przemocy w rodzinie bądź znajdujące się w sytuacji kryzysowej mogą uzyskać tymczasowe schronienie.

Hostel mieści się w budynku Caritas Diecezji Włocławskiej ul. Karnkowskiego 7.

Bazę hostelu stanowią 2 sypialnie z możliwością użytkowania kuchni Schroniska dla Bezdomnych.

W trakcie pobytu w hostelu zarówno przebywające w nim kobiety jak i ich dzieci mogą skorzystać z oferty sekcji.

Miejsce zgłoszenia:  

W dni powszednie od godziny 7.30 – 18.00

Sekcja Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa Specjalistycznego we Włocławku ul. Żytnia 58 pokój 32

Telefon (54) 413 50 96 w. 52

W dni powszednie od 18.00 do 7.30

oraz w dni wolne od pracy całodobowo

pracownik schroniska ul. Karnkowskiego 7

Telefon (54) 232 28 16

poleć artykuł wersja do druku

Galeria
Nasze oddziały
Kontakt

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY
RODZINIE WE WŁOCŁAWKU

ul. Ogniowa 8/10
87-800 Włocławek
tel. (centrala): 054 423-23-00
tel./fax: 054 423-23-19


Przydatne linki
Nasi przyjaciele

Copyright C 2008 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie