we WłocławkuKLUB WOLONTARIATU

    Witamy na naszej stronie
Sekcja Wsparcia Rodziny i Rodzinnej Pieczy Zastępczej


Sekcja Wsparcia Rodziny i Rodzinnej Pieczy Zastępczej
ul. Żytnia 58
Dane teleadresowe

Kierownik Sekcji - Ewa Krusińska

Do zadań Sekcji Wsparcia Rodziny i Rodzinnej Pieczy Zastępczej  należy realizacja zadań instytucjonalnej pomocy społecznej oraz organizacja i koordynacja pieczy zastępczej, w szczególności:

1) zapewnienie opieki i wychowania dzieciom pozbawionym częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej poprzez:

  • umieszczanie dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej i udzielanie świadczeń na pokrycie kosztów utrzymania umieszczonych w niej dzieci,
  • umieszczanie dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych,
  • prowadzenie spraw związanych z pokrywaniem kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo – wychowawczych oraz rodzinach zastępczych funkcjonujących na terenach innych powiatów,
  • ustalanie opłat rodziców, opiekunów prawnych i kuratorów za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych oraz rodzinach zastępczych,
2) udzielanie pomocy na kontynuowanie nauki i usamodzielnianie oraz pomocy w integracji ze środowiskiem wychowankom opuszczającym rodziny zastępcze, placówki opiekuńczo – wychowawcze, domy pomocy społecznej, zakłady poprawcze, schroniska dla nieletnich, specjalne i młodzieżowe ośrodki wychowawcze,

3) utrzymywanie i prowadzenie mieszkań chronionych dla pełnoletnich wychowanków z rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo- wychowawczych,

4) prowadzenie spraw związanych z zawieraniem umów na pełnienie funkcji zawodowych rodzin zastępczych  oraz rodzin pomocowych,

5) udzielanie porad i informacji z zakresu opieki nad dzieckiem i rodziną,

6) zapewnienie opieki osobom nie mogącym samodzielnie funkcjonować w środowisku poprzez kierowanie do domów pomocy społecznej i ośrodków wsparcia oraz ustalanie odpłatności za pobyt,
7)  prowadzenie postępowań i zawieranie umów z osobami zobowiązanymi do wnoszenia opłat za pobyt osób w domach pomocy społecznej,

8) prowadzenie spraw związanych z pokrywaniem przez gminę kosztów pobytu mieszkańców miasta w domach pomocy społecznej funkcjonujących na terenie innych powiatów,

9) przygotowywanie decyzji administracyjnych i prowadzenie postępowań odwoławczych w zakresie realizowanych zadań,

10) prowadzenie spraw dotyczących postępowania sądowego w zakresie alimentacji na rzecz dzieci przebywających w pieczy zastępczej,

11) ocenę skuteczności realizowanych zadań, opracowywanie i wdrażanie programów pomocy dziecku i rodzinie,

12) pozyskiwanie środków pozabudżetowych na realizację programów pomocowych,

13) prowadzenie spraw wynikających z działalności jednostek organizacyjnych instytucjonalnej pieczy zastępczej w zakresie niezastrzeżonym na rzecz innych podmiotów,

14) merytoryczna kontrola realizacji zadania prowadzenia całodobowych placówek opiekuńczo – wychowawczych przez podmioty działające na zlecenie Prezydenta Miasta Włocławek,

15) prowadzenie sprawozdawczości, dokonywanie analiz i przygotowywanie informacji z zakresu realizowanych zadań.
 

poleć artykuł wersja do druku

Galeria
Nasze oddziały
Kontakt

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY
RODZINIE WE WŁOCŁAWKU

ul. Ogniowa 8/10
87-800 Włocławek
tel. (centrala): 054 423-23-00
tel./fax: 054 423-23-19


Przydatne linki
Nasi przyjaciele

Copyright C 2008 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie