we WłocławkuKLUB WOLONTARIATU

    Witamy na naszej stronie
ZESPÓŁ KONTROLI I STANDARDÓW JAKOŚCI


Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie we Włocławku
ul. Ogniowa 8/10
tel. 540423 23 56

Dane teleadresowe


Godziny pracy: 
Poniedziałek, środa, czwartek  od 7.30 do 15.30
wtorek od 7.30 do 16.00
piątek od 7:30 do 15.00

 

 

Główny Specjalista - Urszula Palińska

Starszy specjalista - Joanna Nawlicka
Starszy specjalista - Małgorzata ZiółkowskaDo zadań Zespołu Kontroli i Standardów Jakości należy w szczególności:

1) Nadzór nad realizacją zadań wynikających ze statutów i regulaminów oraz koordynowanie pracy ośrodków wsparcia i pomocy społecznej, tj.:

a)   Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Zapiecek 10 we Włocławku,

b)   Domu Pomocy Społecznej przy ul. Nowomiejskiej 19 we Włocławku,

c)   Domu Pomocy Społecznej przy ul. Dobrzyńskiej 102 we Włocławku,

d)   Centrum Opieki nad Dzieckiem przy ul. Żytniej 55 we Włocławku.

e)   Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Maluch” przy ul. Sielskiej 5 we Włocławku

2) Koordynowanie miesięcznych i rocznych planów merytorycznych i rzeczowo-finansowych ośrodków wsparcia i pomocy społecznej.

3) Nadzorowanie realizacji programów terapeutycznych, profilaktycznych i innych wynikających z rozeznanych potrzeb.

4)  Współpraca z organami nadzoru w zakresie przestrzegania przez placówki wsparcia i pomocy społecznej standardów świadczonych usług.

5)   W ramach nadzoru nad samodzielnymi jednostkami organizacyjnymi opracowanie planów kontroli i ich realizacja.

6)   Realizacja zadań związanych z utrzymaniem standardów systemu zarządzania jakością zapewniających wykonanie postanowień polityki jakości Ośrodka, spełnienie wymagań normy PN - EN ISO 9001 i organizacji certyfikującej.

7)   Koordynacja funkcjonowania kontroli zarządczej w Ośrodku w zakresie wyznaczonym przez Dyrektora w tym, przygotowywanie corocznej samooceny kontroli zarządczej na poziomie komórek organizacyjnych i przeglądów funkcjonowania kontroli zarządczej, opracowywanie zarządzeń, formularzy i dokumentów związanych z systemem kontroli zarządczej oraz analizy dokumentów wskazanych przez Dyrektora.

8)  Sporządzanie i prowadzenie rejestru ryzyk Ośrodka, przedstawianie Dyrektorowi okresowej oceny skuteczności i metod przeciwdziałania ryzyku na poziomie komórek organizacyjnych.

9)   Pozyskiwanie na rzecz Ośrodka środków zewnętrznych na realizację projektów i programów mających wpływ na jakość świadczeń pomocy społecznej i działalności jednostki.

10) Prowadzenie stosownie do potrzeb spraw organizacyjno-administracyjnych w zakresie tworzenia i przekształcania samorządowych jednostek pomocy społecznej,

11) Inicjowanie i realizacja działań na rzecz jakości udzielanych: świadczeń pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych, dodatków mieszkaniowych i działań pomocowych dla osób niepełnosprawnych,

12) Opracowywanie i realizacja rocznych programów audytów systemu zarządzania jakością, przygotowanie list pytań i raportów z audytów, w tym wniosków w zakresie efektywności, rzetelności i jakości udzielanych świadczeń,

13) Opracowanie programów i szkolenie pracowników w zakresie systemu zarządzania jakością,

14) Współpraca z jednostkami pomocy społecznej, organizacjami pozarządowymi i organizacją certyfikującą w zakresie jakości świadczonej pomocy.

 

Polityka Jakości Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie we Włocławku

 

 

poleć artykuł wersja do druku

Galeria
Nasze oddziały
Kontakt

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY
RODZINIE WE WŁOCŁAWKU

ul. Ogniowa 8/10
87-800 Włocławek
tel. (centrala): 054 423-23-00
tel./fax: 054 423-23-19


Przydatne linki
Nasi przyjaciele

Copyright C 2008 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie