we Włocławku


KLUB WOLONTARIATU


POMOC ŻYWNOŚCIOWA
    Witamy na naszej stronie
Diagnoza potrzeb w związku z planowanym przystąpieniem do realizacji programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2020


 


  W związku z ogłoszonym przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Programem pn. „Opieka wytchnieniowa – edycja 2020 finansowanym ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie we Włocławku wraca się z prośbą do członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych spełniających kryteria ogłoszone w programie o zgłaszanie potrzeb w zakresie korzystania z usług opieki wytchnieniowej.

  Celem głównym Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami zależnymi poprzez możliwość uzyskania doraźnej, krótkotrwałej przerwy w sprawowaniu opieki oraz podniesienia swoich umiejętności
i wiedzy w zakresie opieki nad tym osobami.

  Program kierowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

1.       dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności;

2.  osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi.

  Pierwszeństwo w korzystaniu z usług opieki wytchnieniowej mają członkowie rodzin
lub opiekunowie sprawujący bezpośrednią opiekę nad  dziećmi z orzeczeniem
o niepełnosprawności oraz członkowie rodzin lub opiekunowie osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności z orzeczeniami równoważnymi, które są całkowicie niesamodzielne.

   Program realizowany jest w trzech formach:

świadczenie usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w:

a)       miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej,

b)       ośrodku wsparcia prowadzonym jako zadanie własne samorządu,

c)    innym miejscu wskazanym przez uczestnika Programu lub jego opiekuna prawnego, które otrzyma pozytywną opinię gminy/powiatu realizującego Program.


świadczenie usług opieki wytchnieniowej, w ramach pobytu całodobowego w:

a)      ośrodku wsparcia prowadzonym jako zadanie własne samorządu,
b)     
w ośrodku/ placówce zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym wpisaną do rejestru właściwego wojewody,
c)  
innym miejscu wskazanym przez uczestnika Programu lub jego opiekuna prawnego, które otrzyma pozytywną opinię gminy/powiatu realizującego Program.

        świadczenie usług opieki wytchnieniowej poprzez zapewnienie członkom rodziny
lub opiekunom sprawującym bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem
o niepełnosprawności oraz osobami niepełnosprawnymi ze znacznym stopniem niepełnosprawności, możliwości skorzystania
ze specjalistycznego poradnictwa (psychologicznego lub terapeutycznego) oraz wsparcia w zakresie nauki pielęgnacji /rehabilitacji i dietetyki.

        W godzinach realizacji usługi opieki wytchnieniowej nie mogą być świadczone inne formy pomocy usługowej, w tym: usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, z późn. zm.), usługi finansowane w ramach Funduszu Solidarnościowego
lub z innych źródeł.

  W roku 2020 ustala się następujące limity:

1) limit 240 godzin dla opieki wytchnieniowej świadczonej w ramach pobytu dziennego;

2) limit 14 dni dla opieki wytchnieniowej świadczonej w ramach pobytu całodobowego  

3) limit 40 godzin dla opieki wytchnieniowej świadczonej poprzez możliwość skorzystania
ze specjalistycznego poradnictwa (psychologicznego lub terapeutycznego) oraz wsparcia
w zakresie nauki pielęgnacji/rehabilitacji/ dietetyki.

Członek rodziny lub opiekun sprawujący bezpośrednią opiekę nad dzieckiem/osobą niepełnosprawną,
którym przyznano pomoc w postaci usługi opieki wytchnieniowej nie ponosi odpłatności za usługę przyznaną w ramach Programu.

Niniejsza informacja ma posłużyć do zdiagnozowania potrzeb wśród członków rodzin i opiekunów osób niepełnosprawnych zainteresowanych usługą opieki wytchnieniowej oraz kalkulacji środków
na realizację zadania w roku 2020.

  Osoby niepełnosprawne (indywidualnie) zainteresowane tego typu wsparciem
lub ich opiekunowie/członkowie rodzin mogą zgłaszać swoje zapotrzebowanie na usługi opieki wytchnieniowej bezpośrednio do MOPR we Włocławku – Centrum Informacji
i Profilaktyki Społecznej Osób Niepełnosprawnych, ul. Ogniowa /10 – pokój 17, poprzez e-mail:
niepelnosprawni@mopr.wloclawek.pl lub pod nr tel. : 54 423 23 74 w terminie
do 24 marca 2020 roku.

  Bardzo prosimy również organizacje pozarządowe lub inne podmioty działające na rzecz osób niepełnosprawnych z terenu miasta Włocławek zainteresowane uzyskaniem wsparcia dla swoich podopiecznych o podanie liczby osób niepełnosprawnych potrzebujących wsparcia w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2020.

 Informacja przekazana do  Centrum Informacji i Profilaktyki Społecznej Osób Niepełnosprawnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie we Włocławku powinna zawierać:

·         liczbę osób niepełnosprawnych (spełniających kryteria dostępu do uczestnictwa
w Programie),

·         formę wsparcia z której chce skorzystać osoba niepełnosprawna/ opiekun osoby niepełnosprawnej
z ilością godzin/ dni – adekwatną do rzeczywistych potrzeb danej osoby.

 Sporządziła: Marta Kujawa

poleć artykuł wersja do druku

Galeria
Nasze oddziały
Kontakt

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY
RODZINIE WE WŁOCŁAWKU

ul. Ogniowa 8/10
87-800 Włocławek
tel. (centrala): 054 423-23-00
tel./fax: 054 423-23-19


Przydatne linki
Nasi przyjaciele

Copyright C 2008 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie