we Włocławku


KLUB WOLONTARIATU


POMOC ŻYWNOŚCIOWA
    Witamy na naszej stronie
KLUB INTEGRACJI SPOŁECZNEJ informuje o ofercie programowej na 2020 r.


1.      Poradnictwo specjalistyczne prowadzone przez: konsultanta, instruktora terapii. Odbiorcami poradnictwa są mieszkańcy Miasta Włocławek, korzystający ze świadczeń pomocy społecznej, na podstawie zawartego kontraktu socjalnego, które znalazły się w trudnej sytuacji wymagającej specjalistycznego wsparcia. Formuła poradnictwa to szereg działań dostosowanych do indywidualnych potrzeb klienta, mających na celu zdiagnozowanie sytuacji problemowej klienta, określenie potrzeb w zakresie rozwoju społeczno-zawodowego, rozpoznanie czynników potrzebnych do dokonania zmiany, a także zaplanowania konkretnych kroków, które służą radzeniu sobie z sytuacją problemową. Udział w poradnictwie odbywa się na podstawie wniosków pracowników socjalnych zatrudnionych w OSPS, wniosku kierownika KIS oraz wniosków osób zainteresowanych. Udział w poradnictwie jest dobrowolny oraz bezpłatny, jednak warunkiem przystąpienia do niego jest podpisanie z pracownikiem socjalnym kontraktu socjalnego.

           

2.             Grupy wsparcia:

 •  Grupa wsparcia dla osób uzależnionych.
Realizacja: od I - XII.2020 r. Spotkania: 1 raz w tygodniu tj.: poniedziałki od 10.00 do 12.00. Celem spotkań jest omówienie wpływu picia alkoholu na problemy rodzinne, osobiste, motywowanie do trzeźwego stylu życia, nauka przełamywania własnych barier, odnalezienie własnej drogi życiowej opartej na abstynencji, motywowanie do leczenia odwykowego w ośrodkach terapii uzależnień lub poradniach uzależnień. Do udziału w grupie wsparcia kieruje pracownik socjalny na podstawie zawartego kontraktu socjalnego.
 • Zajęcia psychoaktywne wykorzystujące wizualne formy przekazania treści.
Realizacja od I - XII.2020 r. zajęcia przeznaczone dla osób uzależnionych od alkoholu, narkotyków, dopalaczy. Spotkania raz w tygodniu tj. wtorki od 9.00 do 12.00. Celem spotkań jest zapoznanie ze skutkami zażywania substancji psychoaktywnych, motywacja do abstynencji od środków psychoaktywnych, motywacja do uczestnictwa w grupach AA, NA, motywacja do zdrowego stylu życia opartego na zasadach zachowania zgodnego z ogólnie przyjętymi normami społecznymi, motywacja do podjęcia pracy nad sobą, nauka konstruktywnych zachowań związanych z rozwiązywaniem problemów interpersonalnych.
 • Grupa AA „ISKIERKA” - forma wsparcia dla osób uzależnionych w zakresie utrzymywania abstynencji - spotkania od I - XII.2020 r. raz w tygodniu tj. piątki od 10.00 do 12.00.
 • Grupa  AA dla Kobiet „MOC KOBIET” - forma wsparcia dla kobiet uzależnionych w zakresie utrzymywania abstynencji - spotkania od I - XII 2020 r., raz w tygodniu tj.środy od 10.00 do 11.15.

 

3.             Programy realizowane z udziałem środków unijnych.

Projekt pn. „Aktywność to przyszłość” realizowany w ramach konkursu nrRPKP.09.02.01-IZ.00-04-136/17, Osi priorytetowej RPKP.09.00.00 Solidarne społeczeństwo, Działanie RPKP.09.02.00 Włączenie społeczne, Poddziałanie RPKP.09.02.01 Aktywne włączenie społeczne, Programu Operacyjnego RPKP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Projekt adresowany jest do mieszkańców Włocławka, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej. Realizowany od października 2018 r. do września 2020r. w dwóch edycjach dla 60 osób (30 osób w wieku aktywności zawodowej, zarejestrowanych w PUP jako osoby bezrobotne, do których skierowano aktywizację społeczną, 30 osób niepełnosprawnych, do których skierowano  aktywizację społeczno-zawodową.

Wsparcie w projekcie w formie:

 • indywidualnej ścieżki reintegracji
 • udziału w grupach samopomocowych
 • indywidualnego poradnictwa psychologicznego
 • grupowych warsztatów z zakresu zdrowia rodziny i pierwszej pomocy
 • grupowych warsztatów psychologicznych
 • Programu Aktywności Lokalnej (PAL)
 • grupowego doradztwa zawodowego
 • szkolenia dla osób niepełnosprawnych oraz dodatek szkoleniowy
 • pośrednictwa pracy
 • staży zawodowych dla osób niepełnosprawnych oraz stypendiów stażowych
 • wsparcia finansowego w formie zasiłków celowych.

 

4.             Inicjatywy i programy.

 •   PROGRAM „ODDŁUŻENIE

Program profilaktyczny przeciwdziałający bezdomności dla osób posiadających zadłużenie z tytułu korzystania z mieszkań komunalnych, mający na celu pomoc w spłacie zadłużenia. Realizacja programu w 2020 r. zaplanowana jest w 2 edycjach: I edycja w okresie II-V oraz II edycja w okresie VII-X.

Głównym celem programu jest pomoc osobom (a właściwie całym rodzinom) znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej i materialnej, zagrożonym utratą mieszkania w związku z zaległościami w opłatach czynszowych, utrzymanie osób i rodzin w środowisku zamieszkania oraz zapobieganie eksmisjom i bezdomności. Program skierowany na aktywizację społeczno – zawodową osób znajdujących się w trudnej sytuacji. Rozwiązanie problemu następuje nie poprzez wsparcie pasywne (wypłatę świadczeń), lecz poprzez aktywizację zawodową. Po zakończeniu każdej z edycji, pracodawca jest zobowiązany do zatrudnienia uczestnika programu co najmniej na 1 miesiąc (np. umowa zlecenie).

 

 • PROGRAM „Wolontariat szansą na oddłużenie

Realizowany od II.2020 r. adresowany do osób i rodzin, znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej i materialnej, chcących poprzez świadczenia wolontarystyczne spłacać zadłużenie czynszowe oraz powrócić do aktywności zawodowej i społecznej. W programie mogą brać udział najemcy lub byli najemcy lokali komunalnych, którzy posiadają co najmniej 3-miesięczne zadłużenie z tytułu czynszu, odsetek i kosztów postępowania sądowo-egzekucyjnego. Ponadto udział w programie mogą brać również członkowie rodzin lub najbliższe pełnoletnie osoby współodpowiedzialne za zadłużenie.

Udział w programie umożliwi osobom i rodzinom będącym w trudnej sytuacji życiowej i posiadającym zadłużenie czynszowe na odpracowanie tego zadłużenia w jednostkach budżetowych Gminy Miasto Włocławek.

 

 • Program „NARKOTYKOM.DOPALACZOM.STOP”, mający charakter profilaktyczny, realizowany od I - XII.2020 r. W ramach programu zostaną przeprowadzone wśród młodzieży i ich rodziców pogadanki na temat szkodliwości stosowania środków psychoaktywnych.

 

 • Program „Pomocna ręka” - realizowany od I - XII.2020 r., skierowany do mieszkańców Miasta Włocławek, świadczeniobiorców MOPR, uzależnionych od alkoholu i innych środków psychoaktywnych. Celem programu jest motywowanie do podjęcia leczenia odwykowego w ośrodkach terapii uzależnień lub poradniach uzależnień.

 

 • Program „Szukam pracy” - realizowany we współpracy z PUP w miesiącach: maj 2020 r., wrzesień 2020 r., listopad 2020 r. Zajęcia będą prowadzone przez doradcę zawodowego oraz psychologa w pomieszczeniach KIS od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00-12:00. Rekrutacja przeprowadzona będzie m.in. przez pracowników socjalnych, którzy wskażą osoby mogące wziąć udział w szkoleniu. Warunkiem uczestnictwa jest rejestracja w urzędzie pracy oraz trudności w poszukiwaniu pracy i związana z tym obniżona motywacja do dalszego działania na rynku pracy. Uczestnicy szkolenia otrzymają ok. 550,00 zł stypendium szkoleniowego.

 

 • Program „Trening pracy” - realizowany od III - XII.2020 r. Program skierowany jest do 24 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, korzystających ze świadczeń finansowych MOPR we Włocławku, mieszkańców miasta Włocławka, którzy ze względu na swoją sytuację życiową nie są w stanie własnym staraniem zaspokoić swoich podstawowych potrzeb życiowych i znajdują się w sytuacji powodującej ubóstwo oraz uniemożliwiającej lub ograniczającej uczestnictwo w życiu zawodowym, społecznym, rodzinnym.

Program realizowany będzie:

- z doradcą zawodowym:

·         I edycja – w okresie od marca  do czerwca 2020 r.

·         II edycja – w okresie od września do grudnia 2020 r.

·         IPD dla każdego uczestnika

- z psychologiem w okresie od III .- XII.2020 r.

·           I edycja – w okresie od marca do czerwca 2020 r.

·           II edycja – w okresie od września do grudnia 2020 r.

 • Indywidualne poradnictwo psychologiczne realizowane w okresie od III – XII.2020 dla uczestników Klubu – mieszkańców m. Włocławek, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, na podstawie zawartego kontraktu socjalnego, które znalazły się w trudnej sytuacji wymagającej specjalistycznego wsparcia. Indywidualne poradnictwo psychologiczne ma na celu:

  -    pracę w zakresie kształtowania umiejętności wychowawczych i wsparcia w rozwiązywaniu bieżących problemów wychowawczych

  -    diagnozowanie sytuacji problemowej klienta

  -    określenie potrzeb w zakresie rozwoju społeczno-zawodowego

  -    rozpoznanie czynników potrzebnych do dokonania zmiany, a także zaplanowania konkretnych kroków, które służą radzeniu sobie z sytuacją problemową.


 

5.        Punkt konsultacyjny dla rodzin - korzystających ze świadczeń finansowych MOPR we Włocławku, mieszkańców miasta Włocławka. Planowana realizacja: III - XII.2020r.

Spotkania z psychologiem lub pedagogiem w ramach 1 godzinnej pracy indywidualnej, 1 raz w tygodniu (wtorki) w godzinach pracy klubu. Celem spotkań jest wsparcie w rozwiązywaniu bieżących problemów psychologicznych i wychowawczych.

 

6.        Kafejka internetowa.

Do dyspozycji uczestników Klubu jest kafejka internetowa czynna w godzinach pracy klubu. To propozycja dla osób, które chcą zapoznać się z działaniem komputera lub skorzystać z Internetu w celach edukacyjno-wyszukiwawczych (gromadzenia informacji związanych z poszukiwaniem pracy zawodowej, nowej szkoły, przygotowywanie dokumentów aplikacyjnych itp.).

7.        Prace społ.-użyteczne realizowane od III - X.2020 r.

8.        Działania środowiskowe w ramach OSL od I – XII.2020 r.

 

Osoby zainteresowane uczestnictwem w Klubie Integracji Społecznej proszone są o zgłaszanie się do właściwego pracownika socjalnego OSPS lub osobisty kontakt w godzinach: 7.30 do 15.30 ul. Okrzei 61, telefonicznie 54 411-04-37 lub mailowo: kis@mopr.wloclawek.pl.

Warunkiem uczestnictwa w klubie jest podpisanie kontraktu socjalnego (o którym jest mowa w przepisach o pomocy społecznej) uwzględniający m.in. czasokres, zadania, termin realizacji, ocenę. Oferta klubu będzie modyfikowana w przypadku pojawienia się innych możliwości rozwiązywania problemów w środowisku lokalnym.

 

Przygotowała: K. Szymańska
Kierownik Klubu Integracji Społecznej
MOPR Włocławek

poleć artykuł wersja do druku

Galeria
Nasze oddziały
Kontakt

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY
RODZINIE WE WŁOCŁAWKU

ul. Ogniowa 8/10
87-800 Włocławek
tel. (centrala): 054 423-23-00
tel./fax: 054 423-23-19


Przydatne linki
Nasi przyjaciele

Copyright C 2008 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie