we Włocławku


KLUB WOLONTARIATU


POMOC ŻYWNOŚCIOWA
    Witamy na naszej stronie
Diagnoza potrzeb w związku z planowanym przystąpieniem do realizacji programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2019-2020
 

Diagnoza potrzeb w związku z planowanym przystąpieniem
do realizacji programu
„Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” –edycja 2019-2020

 

W związku z ogłoszonym przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej programem pn. „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2019-2020 finansowanym ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we Włocławku wraca się z prośbą do osób niepełnosprawnych  spełniających kryteria ogłoszone w programie (lub ich opiekunów) o zgłaszanie swoich potrzeb w zakresie korzystania
z usług asystenckich.

Program kierowany jest do osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie
o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionych, które wymagają usługi asystenta
w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

Program ma na celu:

1.       wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia
dla pełnoletnich osób niepełnosprawnych, posiadających orzeczenie o
znacznym
lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, wydawane  na podstawie ustawy
z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1172) albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionych;

2.       możliwość skorzystania przez osoby niepełnosprawne z pomocy asystenta
przy wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu
w życiu społecznym;

3.      ograniczenie skutków niepełnosprawności oraz stymulowanie osoby niepełnosprawnej do podejmowania aktywności i umożliwienie realizowania prawa
do niezależnego życia;

4.    przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność oraz wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych, umożliwienie osobom niepełnosprawnym uczestnictwo w życiu lokalnej społeczności np. poprzez udział w wydarzeniach społecznych, kulturalnych, rozrywkowych czy też sportowych.

 Usługi asystenta w szczególności mogą polegać na pomocy asystenta w:

1.      wyjściu, powrocie oraz/lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne/rozrywkowe/społeczne/ sportowe itp.);

2.      wyjściu, powrocie oraz/lub dojazdach na rehabilitację i zajęcia terapeutyczne;

3.      zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji;

4.      załatwieniu spraw urzędowych;

5.      nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami;

6.      korzystaniu z dóbr kultury (tj. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy itp.).

 W czasie korzystania z usług asystenta nie mogą być świadczone usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w ustawie
z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, z późn. zm.), a także usługi o których mowa w Programach Ministerstwa Rodziny, Pracy
i Polityki Społecznej, pn. „Opieka wytchnieniowa” oraz „Usługi opiekuńcze
dla osób niepełnosprawnych”.

 Czas trwania usług asystenta:

 Usługi asystenta mogą być realizowane przez 7 dni w tygodniu, w godz. 7:00 – 22:00,
w uzasadnionych przypadkach godziny wykonywania usług mogą zostać zmienione.

 Limit godzin usług asystenta przypadających na 1 uczestnika Programu wynosi
nie więcej niż 30 godzin (zegarowych) miesięcznie.

 

Uczestnik Programu za usługi asystenta nie powinien ponosić odpłatności. Koszt jednej godzinny zegarowej wynagrodzenia z tytułu świadczenia usług asystenta nie powinien przekroczyć 30 zł. W ramach Programu gmina/powiat może otrzymać wsparcie finansowe do wysokości 100% kosztów realizacji usług asystenta.

Po przekroczeniu limitu godzin (30 godzin/m-c) gmina/powiat może przyznać kolejne godziny usług asystenta w ramach środków własnych.

 

Niniejsza informacja ma posłużyć do zdiagnozowania potrzeb osób niepełnosprawnych zainteresowanych usługą asystenta oraz kalkulacji środków
na realizację zadania w roku 2020.

Osoby niepełnosprawne (indywidualnie) zainteresowane tego typu wsparciem lub ich opiekunowie mogą zgłaszać swoje zapotrzebowanie na usługi asystenckie bezpośrednio do MOPR we Włocławku – Punkt Informacji Osób Niepełnosprawnych, ul. Ogniowa /10 – pokój 17 lub e-mail: niepelnosprawni@mopr.wloclawek.pl, nr tel. : 54 4232374 w terminie do 15 października 2019 r.

Bardzo prosimy również organizacje pozarządowe lub inne podmioty działające na rzecz osób niepełnosprawnych z terenu miasta Włocławek zainteresowane uzyskaniem wsparcia dla swoich podopiecznych o podanie liczby osób niepełnosprawnych potrzebujących wsparcia asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej oraz liczby godzin wsparcia asystenta dla każdej z tych osób
na miesiąc w roku 2020 (liczba godzin pracy w danym miesiącu asystenta powinna odzwierciedlać rzeczywiste potrzeby danej osoby niepełnosprawnej).

Informacja przekazana do  Punktu Informacji Osób Niepełnosprawnych MOPR we Włocławku powinna zawierać:

1.   liczbę osób niepełnosprawnych (spełniających kryteria dostępu do uczestnictwa
w programie),

2.      liczbę godzin usług asystenta finansowanych ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych

3.      liczbę godzin usług asystenta przekraczające limit godzin (30 godzin/m-c), które może przyznać gmina/powiat  w ramach środków własnych.


Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2019-2020 finansowany ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych
i Gminy Miasto Włocławek.

 

poleć artykuł wersja do druku

Galeria
Nasze oddziały
Kontakt

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY
RODZINIE WE WŁOCŁAWKU

ul. Ogniowa 8/10
87-800 Włocławek
tel. (centrala): 054 423-23-00
tel./fax: 054 423-23-19


Przydatne linki
Nasi przyjaciele

Copyright C 2008 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie