we WłocławkuKLUB WOLONTARIATU

    Witamy na naszej stronie
Projekt - Aktywna Mama, aktywny Tata


Tytuł projektu: Aktywna Mama, aktywny Tata

 Beneficjenci projektu:

 • Województwo Kujawsko-Pomorskie/Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu

Partnerzy projektu:

 • Gmina Miasta Toruń / MOPR Toruń, PUP dla Miasta Torunia
 • Gmina Miasta Bydgoszcz / MOPS Bydgoszcz, PUP Bydgoszcz
 • Gmina Miasta Grudziądz / MOPR Grudziądz, PUP Grudziądz
 • Powiat Inowrocławski / PCPR Inowrocław, PUP Inowrocław
 • Powiat Włocławski / PUP Włocławek
 • Gmina Miasta Włocławek / MOPR Włocławek
Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014–2020, Oś priorytetowa 8 Aktywni na rynku pracy, Działanie 8.4 Godzenie życia zawodowego i rodzinnego, Poddziałanie 8.4.1 Wsparcie zatrudnienia osób pełniących funkcje opiekuńcze.

Okres realizacji projektu: 01.04.2019 r. – 31.03.2021 r.

Całkowita wartość projektu: 12 922 277,50 zł

Kwota dofinansowania: 12 276 163,62 zł

Cel projektu: zwiększenie aktywności zawodowej 1000 osób z terenu województwa kujawsko-pomorskiego pełniących funkcje opiekuńcze nad dziećmi do lat 3 i ich wspieranie w powrocie na rynek pracy poprzez sfinansowanie opieki nad dziećmi do lat 3 przez okres 12 miesięcy oraz zaangażowanie 300 Uczestników Projektu bezrobotnych i biernych zawodowo w działania aktywizacyjne i szkoleniowe w okresie do 30.03.2021 r.

Uczestnicy projektu: osoby pracujące sprawujące opiekę nad dziećmi do lat 3 oraz osoby bezrobotne lub bierne zawodowo pozostające poza rynkiem pracy ze względu na obowiązek opieki nad dziećmi do lat 3, w tym osoby, które przerwały karierę zawodową ze względu na urodzenie dziecka lub przebywają na urlopie wychowawczym w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy.

Oferowane formy wsparcia: Projekt zakłada finansowanie opieki nad dziećmi do lat 3 w formie voucherów obejmujących pokrycie kosztów opieki nad dzieckiem:

 • w żłobku;
 • w klubie dziecięcym;
 • wynagrodzenia opiekuna dziennego;
 • pokrycia kosztów wynagrodzenia i kosztów składek na ubezpieczenie społeczne niani.

Ponadto dla osób biernych zawodowo przewidziano wsparcie aktywizacyjne i szkoleniowe wspierające powrót na rynek pracy w formie:

 • indywidualnego doradztwa zawodowego;
 • poradnictwa zawodowego;
 • poradnictwa psychologicznego;
 • pośrednictwa pracy;
 • szkoleń zawodowych.

Dokumenty oraz regulamin uczestnictwa można pobrać ze strony Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu: link


Uwaga!!!

Formularz rekrutacyjny oraz treść Zasad rekrutacji i uczestnictwa w projekcie mogą ulec zmianie!!!

Proszę sprawdzać zakładkę: aktualności projektu Aktywna mama, aktywny Tata na stronie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu.


Uwaga!!!

Rodzice i opiekunowie prawni wnioskujący o dofinansowanie do opieki na dwójkę lub więcej dzieci składają tylko jeden wniosek.

Na każde dziecko można wybrać inną formę opieki.


Uwaga!!!

Rekrutacja do projektu 6 - 13 maja 2019 dla mieszkańców gminy miasta Włocławek realizowana będzie przez MOPR przy ulicy Ogniowej 8/10, a dokumenty rekrutacyjne będą przyjmowane w pokoju 204 w godzinach 7:30 - 14:00.

 

Informacja dot. realizacji projektu partnerskiego Aktywna Mama, aktywny Tata

Informacja o wynikach rekrutacji zostanie podana w jednym terminie dla całego województwa

Informacja o wynikach rekrutacji

Do udziału w projekcie zakwalifikowano ...


 

poleć artykuł wersja do druku

Galeria
Nasze oddziały
Kontakt

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY
RODZINIE WE WŁOCŁAWKU

ul. Ogniowa 8/10
87-800 Włocławek
tel. (centrala): 054 423-23-00
tel./fax: 054 423-23-19


Przydatne linki
Nasi przyjaciele

Copyright C 2008 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie