we WłocławkuKLUB WOLONTARIATU

    Witamy na naszej stronie
Klub Integracji Społecznej informuje o ofercie programowej na 2019r.


Klub Integracji Społecznej informuje o ofercie programowej na 2019r. skierowaną do mieszkańców Miasta Włocławek:

1.       Poradnictwo specjalistyczne prowadzone przez: konsultanta, instruktora terapii, psychologa, pedagoga. Odbiorcami poradnictwa są mieszkańcy Miasta Włocławek, korzystający ze świadczeń pomocy społecznej, na podstawie zawartego kontraktu socjalnego, które znalazły się w trudnej sytuacji wymagającej specjalistycznego wsparcia. Formuła poradnictwa to szereg działań dostosowanych do indywidualnych potrzeb klienta, mających na celu zdiagnozowanie sytuacji problemowej klienta, określenie potrzeb
w zakresie rozwoju społeczno-zawodowego, rozpoznanie czynników potrzebnych do dokonania zmiany,
a także zaplanowania konkretnych kroków, które służą radzeniu sobie z sytuacją problemową.
Udział w poradnictwie odbywa się na podstawie wniosków od pracowników socjalnych z OSPS, wniosku kierownika KIS oraz własnych wniosków osób zainteresowanych. Udział w poradnictwie jest dobrowolny oraz bezpłatny, jednak warunkiem przystąpienia do niego jest podpisanie kontraktu socjalnego.

2.       Grupy wsparcia:

a)       Grupa wsparcia dla osób uzależnionych. Realizacja: od I.2019 r. do XII.2019 r. Spotkania: 1 raz
w tygodniu tj.: poniedziałki od 10.00 do 12.00. Celem spotkań jest omówienie wpływu picia alkoholu
na problemy rodzinne, osobiste, motywowanie do trzeźwego stylu życia, nauka przełamywania własnych barier, odnalezienie własnej drogi życiowej opartej na abstynencji, motywowanie do leczenia odwykowego
w ośrodkach terapii uzależnień lub poradniach uzależnień.

b)      Rodzinna Grupa Wsparcia (dla współuzależnionych, DDA, inne). Realizacja od I.2019r. do XII.2019r; Spotkania: raz w tygodniu tj.: wtorki od 14.00 do 16.00. Celem programu jest pomoc w zrozumieniu trudnej sytuacji obcowania z alkoholikiem, zapoznanie z metodami pracy nad wyeliminowaniem opiekuńczości
i skoncentrowania na alkoholiku;  uzyskanie wiedzy w kwestii naprawy wzajemnych relacji w rodzinie,
w tym wyzbycia się poczucia winy, beznadziejności, krzywdy.

c)       Zajęcia psychoaktywne wykorzystujące wizualne formy przekazania treści. Realizacja od I.2019r.
do XII.2019r. przeznaczone dla osób uzależnionych od alkoholu, narkotyków, dopalaczy. Spotkania raz
w tygodniu tj. wtorki od 9.00 do 12.00. Celem spotkań jest: zapoznanie ze skutkami zażywania substancji psychoaktywnych, motywacja do abstynencji od środków psychoaktywnych, motywacja do uczestnictwa
w grupach AA, NA, motywacja do zdrowego stylu życia opartego na zasadach zachowania zgodnego
z ogólnie przyjętymi normami społecznymi, motywacja do podjęcia pracy terapeutycznej nad sobą, nauka konstruktywnych zachowań związanych z rozwiązywaniem problemów interpersonalnych.

d)      Grupa AA „ISKIERKA”, spotkania od I.2019r. do XII.2019r. odbywają się raz w tygodniu tj. piątki od 10.00
do 12.00.  

e)      Grupa AA dla Kobiet „MOC KOBIET” spotkania od I. 2019r. do XII. 2019r., odbywają się raz w tygodniu tj. środy od 10.00 do 11.15.

3.       Programy realizowane z udziałem środków unijnych.

Projekt pn. „Aktywność to przyszłość” realizowany w ramach konkursu nrRPKP.09.02.01-IZ.00-04-136/17, Oś priorytetowa RPKP.09.00.00 Solidarne społeczeństwo, Działanie RPKP.09.02.00 Włączenie społeczne, Poddziałanie RPKP.09.02.01 Aktywne włączenie społeczne, Programu Operacyjnego RPKP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Projekt adresowany jest do mieszkańców Włocławka, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej. Realizowany od października 2018 r. do września 2020r. w dwóch edycjach dla 60 osób (30 osób w wieku aktywności zawodowej, zarejestrowanych w PUP jako osoby bezrobotne, do których skierowano aktywizację społeczną oraz 30 osób niepełnosprawnych, do których skierowano  aktywizację społeczno-zawodową).

Formy wsparcia w projekcie:

·         indywidualna ścieżka reintegracji

·         udział w grupach samopomocowych

·         indywidualne poradnictwo psychologiczne

·         grupowe warsztaty z zakresu zdrowia rodziny i pierwszej pomocy

·         grupowe warsztaty psychologiczne

·         Program Aktywności Lokalnej (PAL)

·         grupowe doradztwo zawodowe

·         szkolenie zawodowe dla osób niepełnosprawnych

·         pośrednictwo pracy

·         staże zawodowe dla osób niepełnosprawnych oraz stypendia stażowe

·         wsparcie finansowe w formie zasiłków celowych

4.       Inicjatywy i programy realizowane z udziałem środków pozabudżetowych:

a)       „PROGRAM ODDŁUŻENIE” realizowany: I edycja II-V 2019r. oraz II edycja VII-X 2019r., dotyczący reintegracji społecznej i zawodowej osób posiadających zadłużenie z tytułu korzystania z mieszkań komunalnych, mający na celu pomoc w spłacie zadłużenia. Głównym celem programu jest pomoc osobom (a właściwie całym rodzinom) znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej i materialnej, zagrożonym utratą mieszkania
w związku z zaległościami w opłatach czynszowych, utrzymanie osób i rodzin w środowisku zamieszkania oraz zapobieganie eksmisjom i bezdomności. Istotne jest, że cel ten będzie osiągnięty nie poprzez wsparcie pasywne (wypłatę świadczeń), lecz poprzez aktywizację zawodową. Po zakończeniu każdej
z edycji, pracodawca jest zobowiązany do zatrudnienia uczestnika programu na 1 miesiąc (np. umowa zlecenie).

b)      Program „NARKOTYKOM.DOPALACZOM.STOP”, mający charakter profilaktyczny, realizowany od I.2019r. do XII.2019r. Celem programu jest przeprowadzenie wśród młodzieży i ich rodziców pogadanek na temat szkodliwości stosowania środków psychoaktywnych.

c)       Program „Pomocna ręka”, realizowany od I.2019r. do XII.2019r.; skierowany do mieszkańców Miasta Włocławek, świadczeniobiorców MOPR, uzależnionych od alkoholu i innych środków psychoaktywnych. Celem programu jest motywowanie do leczenia odwykowego  w ośrodkach terapii uzależnień lub poradniach uzależnień.

d)      Program edukacyjno-motywacyjny realizowany od IX.2019 r. do XII.2019 r.; skierowany do 14 osób uzależnionych lub zagrożonych uzależnieniem, korzystających ze świadczeń MOPR , objętych dozorem kuratora sądowego. Celem programu jest kompleksowe i specjalistyczne oddziaływanie z zakresu aktywizacji społeczno-zawodowej.

e)       Szukam pracy - realizowany na mocy porozumienia z PUP i MOPR. Zajęcia odbywać się będą
w miesiącach: maj 2019r., wrzesień 2019r., listopad 2019r. i będą prowadzone przez doradcę zaw. oraz psychologa w pomieszczeniach KIS od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00-12:00. Rekrutacja przeprowadzona będzie m.in. przez pracowników socjalnych, którzy wskażą osoby mogące wziąć udział
w szkoleniu. Warunkiem uczestnictwa jest rejestracja w urzędzie pracy oraz trudności w poszukiwaniu pracy i związana  z tym obniżona motywacja do dalszego działania na rynku pracy. Uczestnicy szkolenia otrzymają ok.550zł stypendium szkoleniowego.

f)        Program „Szkoła  Rodzica”. Zajęcia będą prowadzone od III.2019r do VI.2019r oraz od IX.2019r.
do XII.2019r. dla 12 osób w formie warsztatów, a w zależności od potrzeb, będzie istniała możliwość pracy indywidualnej. Cel zajęć: kształtowanie umiejętności wychowawczych i wsparcie w rozwiązywaniu bieżących problemów wychowawczych.

5.       Kafejka internetowa.

Do dyspozycji uczestników Klubu jest kafejka internetowa czynna w godzinach pracy klubu.
To propozycja dla osób, które chcą zapoznać się z działaniem komputera lub skorzystać
z Internetu w celach edukacyjno-wyszukiwawczych (gromadzenia informacji związanych z poszukiwaniem pracy zawodowej, nowej szkoły, przygotowywanie dokumentów aplikacyjnych itp.).


 6.       Prace społ.-użyteczne realizowane od III.2019r. do X.2019r. dla 65 osób bezrobotnych zakwalifikowanych do II profilu.

7.       Działania środowiskowe w ramach OSL.

 Osoby zainteresowane uczestnictwem w Klubie Integracji Społecznej proszone są o osobisty kontakt w godzinach: 7.30 do 15.30 ul. Okrzei 61, telefonicznie : 54 411-04-37 lub mailowo: kis@mopr.wloclawek.pl.Warunkiem uczestnictwa w  klubie jest podpisanie kontraktu socjalnego (o którym jest mowa w przepisach o pomocy społecznej) uwzględniający m.in. czasokres, zadania, termin realizacji, ocenę. Oferta klubu będzie modyfikowana w przypadku pojawienia się innych problemów w środowisku lokalnym.

Przygotowała:

K. Szymańska

Kierownik Klubu Integracji Społecznej

MOPR Włocławek

poleć artykuł wersja do druku

Galeria
Nasze oddziały
Kontakt

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY
RODZINIE WE WŁOCŁAWKU

ul. Ogniowa 8/10
87-800 Włocławek
tel. (centrala): 054 423-23-00
tel./fax: 054 423-23-19


Przydatne linki
Nasi przyjaciele

Copyright C 2008 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie