we WłocławkuKLUB WOLONTARIATU

    Witamy na naszej stronie
Trwa rekrutacja do projektuTrwa rekrutacja do projektu

„INTEGRACJA DROGĄ DO SAMODZIELNOŚCI”

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie we Włocławku ogłasza nabór do projektu pn. „Integracja drogą do samodzielności”, który finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej 9 – Solidarne społeczeństwo, Działania: 9.2 Włączenie społeczne, Poddziałanie: 9.2.1 Aktywne włączenie społeczne.

 Projekt adresowany jest do:

30 osób niepełnosprawnych (kobiet – 18, mężczyzn – 12) mieszkańców Miasta Włocławek, w wieku aktywności zawodowej (15 – 64 lata), korzystających ze świadczeń pomocy społecznej (w tym z PO PŻ), niepracujących, niezarejestrowanych w PUP oraz bezrobotnych (zarejestrowanych w PUP) zakwalifikowanych do III profilu pomocy.

Proponowane formy wsparcia w projekcie:

1)    indywidualna ścieżka reintegracji osoby niepełnosprawnej;

2)    organizowanie i prowadzenie grup samopomocowych; 

3)    indywidualne poradnictwo psychologiczne;

4)    grupowe warsztaty z zakresu poradnictwa psychologicznego;

5)    Program Aktywności Lokalnej (PAL);

6)    grupowe warsztaty z zakresu gospodarowania budżetem domowym;

7)    grupowe warsztaty z zakresu edukacji zdrowotnej;

8)    grupowe doradztwo zawodowe;

9)    szkolenia osób niepełnosprawnych;

10) pośrednictwo pracy;

11) staże zawodowe (6 miesięcy)

12) wsparcie finansowe uczestników projektu

 Wszystkie osoby niepełnosprawne zainteresowane uczestnictwem w Projekcie i spełniające powyższe warunki proszone są zgłoszenie się w terminie do dnia 15 maja 2018 r. do Biura projektu  - MOPR we Włocławku przy ulicy Ogniowa 8/10 – pokój nr 15 w celu zapoznania się ze szczegółowym regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie oraz pobrania i złożenia ankiety rekrutacyjnej.

Udział w projekcie jest bezpłatny.

Telefon kontaktowy: 54 423 23 87 wew.387

Sekcja Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych – MOPR Włocławek

poleć artykuł wersja do druku

Galeria
Nasze oddziały
Kontakt

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY
RODZINIE WE WŁOCŁAWKU

ul. Ogniowa 8/10
87-800 Włocławek
tel. (centrala): 054 423-23-00
tel./fax: 054 423-23-19


Przydatne linki
Nasi przyjaciele

Copyright C 2008 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie