we WłocławkuKLUB WOLONTARIATU
    Witamy na naszej stronie
Projekt - Integracja drogą do samodzielnościINTEGRACJA DROGĄ DO SAMODZIELNOŚCI

 

projekt realizowany przez

 Gminę Miasto Włocławek/Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie we Włocławku

finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej 9 – Solidarne społeczeństwo,

Działania: 9.2 Włączenie społeczne, Poddziałanie: 9.2.1 Aktywne włączenie społeczne.

 

 

Celem głównym Projektu jest powrót do aktywności społecznej i zawodowej 30 osób niepełnosprawnych (kobiet – 18, mężczyzn – 12) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, zamieszkujących na terenie Miasta Włocławek w oparciu o zastosowanie działań Programu Aktywności Lokalnej do  31.08.2019 r. 

 

 

Projekt  skierowany  do  osób  niepełnosprawnych:

·       z terenu miasta Włocławek,

·       korzystających ze świadczeń pomocy społecznej,

·       wieku aktywności zawodowej – 15-64 lata,

·       niepracujących, bezrobotnych (zarejestrowanych w  PUP - zakwalifikowanych do  III profilu  pomocy).

 Proponowane formy wsparcia w projekcie:

1)                  indywidualna ścieżka reintegracji osoby niepełnosprawnej;

2)                  organizowanie i prowadzenie grup samopomocowych; 

3)                  indywidualne poradnictwo psychologiczne;

4)                  grupowe warsztaty z zakresu poradnictwa psychologicznego;

5)                  Program Aktywności Lokalnej (PAL);

6)                  grupowe warsztaty z zakresu gospodarowania budżetem domowym;

7)                  grupowe warsztaty z zakresu edukacji zdrowotnej;

8)                  grupowe doradztwo zawodowe;

9)                  szkolenia osób niepełnosprawnych;

10)              pośrednictwo pracy;

11)              staże zawodowe (6 miesięcy)

12)              wsparcie finansowe uczestników projektu

 

 Dofinansowanie projektu z UE: 296 520,54 złotych

Biuro projektu:

Miejski  Ośrodek  Pomocy  Rodzinie  we Włocławku, ul. Kościuszki 26, pokój  nr  2 (parter)

tel. (54)  411 63  11 -  wew. 44

 

www.mopr.wloclawek.pl

poleć artykuł wersja do druku

Galeria
Nasze oddziały
Kontakt

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY
RODZINIE WE WŁOCŁAWKU

ul. Kościuszki 26
87-800 Włocławek
tel. (centrala): 054 411-63-11
tel.: 054 411-63-12
tel.: 054 411-63-13
tel./fax: 054 411-63-14

Przydatne linki
Nasi przyjaciele

Copyright C 2008 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie