we WłocławkuKLUB WOLONTARIATU
    Witamy na naszej stronie
Projekt - Integracja drogą do samodzielnościINTEGRACJA DROGĄ DO SAMODZIELNOŚCI

 

projekt realizowany przez

 Gminę Miasto Włocławek/Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie we Włocławku

finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej 9 – Solidarne społeczeństwo,

Działania: 9.2 Włączenie społeczne, Poddziałanie: 9.2.1 Aktywne włączenie społeczne.

 

 

Celem głównym Projektu jest powrót do aktywności społecznej i zawodowej 30 osób niepełnosprawnych (kobiet – 18, mężczyzn – 12) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, zamieszkujących na terenie Miasta Włocławek w oparciu o zastosowanie działań Programu Aktywności Lokalnej do  31.08.2019 r. 

 

 

Projekt  skierowany  do  osób  niepełnosprawnych:

·       z terenu miasta Włocławek,

·       korzystających ze świadczeń pomocy społecznej,

·       wieku aktywności zawodowej – 15-64 lata,

·       niepracujących, bezrobotnych (zarejestrowanych w  PUP - zakwalifikowanych do  III profilu  pomocy).

 Proponowane formy wsparcia w projekcie:

1)                  indywidualna ścieżka reintegracji osoby niepełnosprawnej;

2)                  organizowanie i prowadzenie grup samopomocowych; 

3)                  indywidualne poradnictwo psychologiczne;

4)                  grupowe warsztaty z zakresu poradnictwa psychologicznego;

5)                  Program Aktywności Lokalnej (PAL);

6)                  grupowe warsztaty z zakresu gospodarowania budżetem domowym;

7)                  grupowe warsztaty z zakresu edukacji zdrowotnej;

8)                  grupowe doradztwo zawodowe;

9)                  szkolenia osób niepełnosprawnych;

10)              pośrednictwo pracy;

11)              staże zawodowe (6 miesięcy)

12)              wsparcie finansowe uczestników projektu

 

 Dofinansowanie projektu z UE: 296 520,54 złotych

Biuro projektu:

Miejski  Ośrodek  Pomocy  Rodzinie  we Włocławku, ul. Kościuszki 26, pokój  nr  2 (parter)

tel. (54)  411 63  11 -  wew. 44

 

www.mopr.wloclawek.pl


  1. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie
  2. Karta oceny formalnej ankiety rekrutacyjnej edycja I
  3. Ankieta rekrutacyjna edycja II
  4. Karta oceny formalnej ankiety rekrutacyjnej edycja II
  5. Trwa rekrutacja do projektu

poleć artykuł wersja do druku

Galeria
Nasze oddziały
Kontakt

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY
RODZINIE WE WŁOCŁAWKU

ul. Ogniowa 8/10
87-800 Włocławek
tel. (centrala): 054 423-23-00
tel./fax: 054 423-23-19


Przydatne linki
Nasi przyjaciele

Copyright C 2008 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie